İMAR PLANI ONAYLANDI

TOSAB Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başvurusu ile;

– İş bu revizyon imar planı ile yapılan düzenlemelerden sonra ortak kullanım alanlarının oranının %10 olması, İmar Planına Esasa Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunun 01/06/2020 tarihinde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanmış olması gerekçeleriyle sanayi parsellerindeki emsal değerinin, OSB Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak “E=1.00/Yençok = Serbest” olarak revize edilmesi,

– Ortak kullanım alanlarında (dini tesis alanları hariç) emsal ve çekme mesafelerinin OSB Uygulama Yönetmeliğine göre revize edilmesi; “Yençok=Serbest” düzenlemesinin Organize Sanayi
Bölgeleri İmar Planı şartnamesinde kullanım amacına göre 6.50m ile 15.50m olarak revize edilmesi,

– “Hizmet ve Destek Alanı” parsellerinde “Yençok=Serbest” düzenlemesinin Organize Sanayi Bölgeleri İmar Planı şartnamesinde kullanım amacına göre 6.50m ile 15.50m olarak revize edilmesi,

– Planın çizim ve gösterim tekniklerinin güncel mevzuatımıza göre düzenlenmesi,

– Eğim, yol kotu ve arazi durumu dikkate alınarak bazı parsellerde cephe yönü değişikliği yapılması,

– Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25/08/2022 tarih ve 3069 sayılı görüşü, OSB ihtiyaçları çerçevesinde Bölgenin doğusundaki sağlık koruma bandının “Yol” ve “Park Alanı” olarak yeniden düzenlenmesi,

– DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün 05/04/2012 tarih 138629 sayılı yazısı, BUSKİ’nin 25/04/2012 tarih ve 385 sayılı yazısı kapsamında, Solakçayır Deresinin ıslah çalışmalarının bitmesi sebebiyle, mer’i imar planında işli olan taşkın sahasının plandan kaldırılması,

– Değişen ve gelişen şartların oluşturduğu Bölge gereksinimlerinin ve sanayi yatırımcılarının taleplerinin karşılanması için arazi kullanım kararlarında değişiklikler yapılarak “Park Alanı”, “Spor
Alanı”, “OSB Ticaret Alanı” düzenlenmesi; OSB mülkiyetindeki teknik altyapı alanında “Hizmet ve Destek Alanı (Depolama ve Lojistik)” oluşturulması ve mer’i planda ayrılan Hizmet ve Destek Alanı kullanım biçimlerinin revize edilmesi,

konularını içeren revizyon imar planı, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4’üncü maddesine istinaden Bakanlığımızca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca e-imza ile 25/10/2022 tarihinde onaylanmıştır.

Plan İşlem Numarası (PİN); NİP PİN: 16243588 ve UİP PİN: 16148743’tür.

Bakanlığımızca elektronik sistem üzerinden onaylanan. pdf uzantılı 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği, bilgi paftası ve açıklama raporu,

– 31/10/2022 tarihinden itibaren http://www.sanayi.gov.tr adresinde elektronik ortam üzerinden askıya çıkartılmış olup, Bakanlığımıza herhangi bir itiraz bildirilmemiştir.

– Bursa Valiliği, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün ilgi yazısında; söz konusu imar planlarının 31/10/ – 07/11/2022 tarihinden itibaren bir hafta süre ile Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ilan panosunda bir hafta süre ile askıya çıkarıldığı ve ilan süresince herhangi bir itiraz olmadığı belirtilmiştir.

Bu itibarla Bakanlığımızca 25/10/2022 tarihinde onaylanan “TOSAB Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas OSB 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planı” kesinleşmiştir.