Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Çalıştığımız her katılımcının ihtiyaçlarına en uygun çözümler ve ürünler sunmak,
 • Sanayici odaklı çalışarak, sürekli gelişmeyi sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip ederek etkili ve verimli iş sonuçları elde etmek,
 • Katılımcı memnuniyetini esas almak,
 • Hizmet kalitesinde sürekliliği sağlamak,
 • Kalite bilincini tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve işletilmesini sağlamak,
 • Çevre ve toplum bilincini temel alarak tüm paydaşların gereksinimlerini dikkate almak,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulanabilir olarak belirlenen şartları; yasal ve diğer mevzuat gereklerini yerine getirmek ve sistemini sürekli olarak iyileştirmek.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevre ile ilgili yükümlü olduğu Yasal ve diğer şartlara uymak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemek, kontrol altına almak ve azaltmak,
 • Sağladığı hizmetlerin dışında katılımcıları ile beraber atık yönetim bilincini arttırmak ve kirliliğinin önlemesini sağlamak,
 • Tüm paydaşları ile birlikte çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak,
 • Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,
 • Bölgenin faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel acil durumlarda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
 • Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili yaptığı çalışmalar ile Bölgedeki tüm katılımcılar için örnek bir uygulayıcı olmak,
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.

 

ENERJİ POLİTİKAMIZ

 • Enerji ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymak,
 • Enerjiyi etkin kullanarak, doğayı ve çevreyi korumak,
 • Enerji hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmek ve bu kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Enerji performansını iyileştirmek için enerji verimli ürünleri kullanmak, hizmetleri satın almak ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik vermek,
 • Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili yaptığı çalışmalar ile Bölgedeki tüm katılımcılar için örnek bir uygulayıcı olmak,
 • Tüm süreçlerimizde mevcut enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak enerji performansını artırmak.