Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Öncelikli hedefimiz; hizmet kalitemizi bölgemizdeki yatırımcılarımızın beklentilerine uygun olarak gerçekleştirmektir. Bölgemizin ve bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının sürdürülebilir koşullarda üretim yapması için gereken koşuları sağlama azmiyle çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

Çevre ve toplum bilincinin farkında olmak

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Bölgemizdeki kuruluşların üretimleri sırasında çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak arzusundayız. Bunun için çevresel etkilerin ve risklerin belirlenmesi, doğal kaynaklarımızın verimli kullanmasını sağlamak ve çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası şartları yerine getirmeyi hedefledik. Bölgemizdeki tüm işletmelerde bu bilincin oluşması için gerekli önlemleri alıyoruz.

AB Çevre Eylem Programları çerçevesinde de; hava kalitesi, atık yönetimi, su kalitesi, doğanın korunması, tehlikeli kimyasal maddeler konularında dikkat çekilmekte ve kirliliğin, ekolojik dengeye zarar veren atıkların kaynağında önlenmesi için dikkat çekilmektedir.

Halbuki TOSAB altyapı konusundaki çalışmalarını yapmış ve suyunu Çınarcık Barajından çalışan Uluabat HES kuyruk suyundan; elektrik enerjisini de Akçalar trafosundan sağlamak üzere tahsis anlaşmalarını yapmıştır. Ayrıca atık sularını gerekli standartlara indirgeyerek Nilüfer çayına vereceği kuruluş aşamasında saptanmış , bu konuda İleri Arıtma Teknolojileri göz önüne alınarak hazırlanan Arıtma Tesisleri İhalesi de yapılmış olup, proje çalışmaları başlatılmıştır.

 

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

 • Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak,
 • Biz bilinci ile çalışmak,
 • Var olan ile yetinmeyip sürekli gelişmek,
 • Sistem yaklaşımı ile çözüm üretmek,
 • Çevreye vereceğimiz olumsuz etkilerimizi kaynağında azaltmak,
 • Çalışma ortamlarımızı tüm paydaşlarımız için daha güvenli hale getirmek.

 

EĞİTİM POLİTİKASI

Amaç: Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve yetkinliklerini geliştirerek bu kazanımları TOSAB strateji ve hedefleri doğrultusunda iş sonuçlarına yansıtmak ve kişisel gelişim programları ile bireysel yaşam kalitelerini de yükseltmek

 • Her düzeydeki çalışanın, bugün ve gelecekteki eğitim ve gelişim ihtiyaçları, strateji ve hedefler doğrultusunda belirlenir
 • Çalışanlar, etkin eğitim programları ile iş gereklerine uygun bilgi ve yetkinliklerle donatılır
 • Eğitim ihtiyaç analizleri ve eğitim uygulama faaliyetleri, değişen iş koşulları, yasalar, normlar ve yeni teknolojiler gözetilerek güncel tutulur
 • Eğitim ve gelişim imkânları, tüm çalışanlara fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek sunulur
 • Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin değerlendirme ve analiz çalışmaları, titizlikle yapılarak; ileri besleme sağlayacak veriler olarak kayıt altına alınır
 • Eğitim faaliyetleri, çağdaş yetenek yönetimi anlayışıyla TOSAB’ın entelektüel sermayesini geliştirecek şekilde düzenlenir,
 • Çalışanların sürekli gelişimi için gerekli kaynak ayrılır.

 

KALİTE POLİTİKASI

Amaç: Hizmet kalitemizi sanayici beklentisinin üzerinde gerçekleştirmek, sürekli gelişmeyi hedef almak, çalışanların gelişimini sağlamak, yaratıcı ve yenilikçi bir iş ortamı oluşturmak

 • Sanayici odaklı çalışarak, sürekli gelişmeyi sağlamak
 • Çalışanların süreçlerin kalitesinden ve gelişiminden sorumlu olmasını sağlamak.
 • Etkili ve verimli iş sonuçları elde etmek
 • İş yapılırken iç ve dış müşteri gereksinimleri dikkate almak
 • Değişen iş koşullarına ayak uydurmak
 • Kalite bilincini tüm çalışanlara aşılamak
 • Çevre ve toplum bilincinin farkında olmak
 • Üyelerimize en iyi ve kusursuz hizmeti sağlamak

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

Amaç: Hizmetler gerçekleştirilirken, olabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu konuda sürekli gelişimin sağlanması ve teknolojik gelişimlerin izlenmesi

 • Çevresel etkilerin ve risklerin belirlenerek bu konuda aksiyonlar oluşturulması
 • Çevresel etkilerimizi kaynağında azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir çevresel kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
 • Çevre bilincini ve çevre duyarlılığını geliştirmek için iletişim kanallarını sürekli açık tutarak; sürekli eğitimler, etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek,
 • Tüm çalışanların doğal kaynakları etkili ve verimli kullanmasını sağlamak
 • Çevresel tüm yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamak
 • Çevre konusunda çalışan bilinci geliştirmek
 • Sanayicilere çevre konusunda bilgilendirmeler yapmak ve bu konuda ödüllendirme sistemleri uygulamak
 • Bölgedeki atıkların etkili bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak
 • Sosyal sorumluluk ve toplumsal projelerin içerisinde yer almak

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Amaç: Kurumumuzun temel varlığı ve başarıya götürecek en önemli unsuru olan çalışanların istihdam edilmesi, etkili ve uygun bir şekilde çalışmasının sağlanması, yetkinliklerinin geliştirilmesi, çalışan memnuniyeti ve motivasyonunun üst seviyelerde tutulması

 • Kurumumuzun hedeflediği amaçlara ulaşacak yetkin, insani değerlere sahip, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikteki çalışanların istihdam edilmesini sağlamak
 • Çalışanların performanslarının değerlendirilerek sürekli gelişimini sağlamak
 • Kuruma katkıda bulunacak çalışmaların özendirilmesini sağlayarak, ödüllendirmek
 • Tüm çalışanlara gelişimlerini sağlayacak ve kuruma katkıda bulunacak şekilde eğitimler düzenlemek
 • Çalışanların gelişimini sağlayacak fırsatlar yaratmak
 • Personelin kişiliğine saygı duyup, haklarını korumak

 

 

FİNANS POLİTİKASI

Amaç: Yasal mevzuatlara, yönetmeliklere ve yönergelere uygun hareket ederek finansal kaynakları etkili yönetmek, riskleri azaltmak, bu yönde politikalar geliştirmek, kurumsal performansı devamlı yükseltmek ve sürdürülebilir bir yapı kurmak. Kurum ve sanayicilerinin menfaatlerini gözeten bir yapıda çalışmak. Bu doğrultuda;

 • Güvenilir sistemler kurarak tek düzen hesap planına ve temel muhasebe ilkelerine uygun kayıtlar tutmak
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken beyanname ve mali tabloların zamanında verilmesini sağlamak
 • Tüm kayıtlarını denetleterek hazırlattığı raporu ve mali tablolarını Genel Kurul’a sunmak
 • Stratejik hedefler doğrultusunda bütçe hazırlanması için sistemler kurmak
 • Genel Kurul onayından geçen bütçenin etkili takip edilmesini sağlayarak harcamaları kontrol altında tutmak
 • Etkili finansal raporlama sistemi kullanmak
 • Tahsilatlarını zamanında yapmak
 • Finansal riskleri analiz eder ve gerekli önlemleri almak
 • Satın alma sürecinde uygun tedarikçi temini ile kaliteli ve uygun maliyetli ürün ve hizmet alımını sağlamak
 • Çalışanların tasarruf bilincinde olmasını teşvik etmek

 

ENERJİ POLİTİKASI

Amaç: Enerji yönetimi çalışmalarında; Yasal mevzuata uymak şeffaf olmak, etüt ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak enerjinin çevreye duyarlı ve tasarruflu kullanılmasını etkin kılarak sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir üretimi sağlamak, öncelikle bölge sanayicimize ve diğer OSB’ lere örnek olmaktır.

 • Bölgemizde bulunan işletmelerde enerji verimliliğini arttırmak için etüt ve ölçümler yapmak
 • Yapılan ölçümler doğrultusunda raporlar hazırlanmak ve enerjiyi verimli kullanmaları konusunda firmaları bilgilendirilmek
 • Enerjinin etkin kullanılmasını sağlamak
 • Enerji israfını önlemek
 • Enerji maliyetlerini azaltmak
 • Sanayicilerimizi Enerji Verimliliği konusunda bilinçlendirmek adına seminer ve eğitimler düzenlemek
 • Enerji verimliği fuarlarına katılım sağlamak

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Amaç: İş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmek

 • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi
 • Bilginin yetkisiz erişimden korunması
 • Bilginin gizliliğinin sağlanması
 • Bilginin bütünlüğünün korunması
 • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
 • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması
 • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu’na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması